const int led = 22;
const int button = 19;
void setup()
{
pinMode(led, OUTPUT);// cấu hình led là output
pinMode(button, INPUT);// cấu hình button là output
}
void loop()
{
int nhan = digitalRead(button);// đọc trạng thái button
if(nhan==1) // nếu button được nhấn
{
digitalWrite(led, HIGH);// led sáng
delay(500);
digitalWrite(led, LOW);// led tắt
delay(500);
}
else // ngược lại
{
digitalWrite(led, LOW); //led tắt
}
}