/* STM32 Blue Pill project using the STM32 Arduino Core (stm32duino) */
#include "stm32f1xx_hal.h"

I2C_HandleTypeDef hi2c1;

void SystemClock_Config(void);

void Error_Handler(void);

static void MX_GPIO_Init(void);

static void MX_I2C1_Init(void);

int main(void) {
 HAL_Init();
 SystemClock_Config();
 MX_GPIO_Init();
 MX_I2C1_Init();

 while (1) {
  // Đặt địa chỉ I2C của màn hình LCD (thông thường là 0x27 hoặc 0x3F)
  uint8_t lcd_address = 0x27;

  // Khởi tạo màn hình LCD
  // Sử dụng HAL_I2C_Mem_Write() để gửi dữ liệu đến màn hình LCD
  // Ví dụ: Gửi dấu cách đến hàng thứ nhất, cột thứ hai
  uint8_t data[] = {0x08, ' '};
  HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, lcd_address, 0x80, 1, data, sizeof(data), HAL_MAX_DELAY);
 }
}

void SystemClock_Config(void) {
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
 __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) {
  Error_Handler();
 }
 if (HAL_PWREx_EnableOverDrive() != HAL_OK) {
  Error_Handler();
 }
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK) {
  Error_Handler();
 }
}

static void MX_I2C1_Init(void) {
 hi2c1.Instance = I2C1;
 hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
 hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
 hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
 hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
 hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
 hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
 hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
 hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
 if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK) {
  Error_Handler();
 }
}

static void MX_GPIO_Init(void) {
 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
}

void Error_Handler(void) {
 while (1) {
  // Xử lý lỗi
 }
}

Loading
stm32-bluepill