#khai báo thư viện
from machine import Pin
from time import sleep

#khai báo bóng đèn
led_do = Pin(25, Pin.OUT)
led_vang = Pin(12, Pin.OUT)

#khai báo nút
nut_do = Pin(18, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
nut_vang = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

while True:
  #Gán trạng thái cho từng nút
  nut_doStatus = nut_do.value()
  nut_vangStatus = nut_vang.value()
  #nếu bấm nút đỏ thì đèn đỏ sáng tắt 10 lần
  if nut_doStatus==0:
    for i in range(10):
      led_do.value(1)
      sleep(0.3)
      led_do.value(0)
      sleep(0.3)
  #nếu bấm nút vàng thì đèn vàng sáng tắt 10 lần
  if nut_vangStatus==0:
    for i in range(10):
      led_vang.value(1)
      sleep(0.3)
      led_vang.value(0)
      sleep(0.3)