/*
MENO A PRIEZVISKO: Radovan Marko
DATUM: 11.10.2023
PREDMET: Prax
PLATFORMA: ARDUINO UNO – simulator Wokwi (platforma = kde resp. co vykonava program )
NAZOV DOMACEJ ULOHY: CW41-1:  Digital Read Serial, – simulacia vo Wokwi
POPIS ZADANIA: ked tlačítko nieje stačené, vypíše 0, ak je stlačené, tak vypíše 1
VYSLEDOK TESTOV: Všetko funguje tak ako má, či software, či hardwear

HISTORIA :
— tento program bol prevzaty z Internetu na linku Wokwi: https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/DigitalReadSerial
— neznámy autor
*/
/*
 DigitalReadSerial

 Reads a digital input on pin 2, prints the result to the Serial Monitor

 This example code is in the public domain.

 https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/DigitalReadSerial
*/


int pushButton = 2;     // premenná pushbutton je na pine 2


void setup() {         //program medzi hranatými zátvorkami po zapnutí Arduina len raz.

 Serial.begin(9600);     // inicializuje sériovú komunikáciu rýchlosťou 9600 bitov za sekundu:
 pinMode(pushButton, INPUT); // urobte z pinu tlačidla vstup:
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {                 //program v týchto hranatých zátvorkách beží neustále, pokým nevypneme Arduino

 int buttonState = digitalRead(pushButton);   // prečíta vstupný pin

 // print out the state of the button:

 Serial.println(buttonState); //vypiše stav tlačidla 

 delay(1); // oneskorenie medzi čítaniami kvôli stabilite

}
$abcdeabcde151015202530fghijfghij