/*
MENO A PRIEZVISKO: Adam Krnáč
DATUM: 11.10.2023
PREDMET: Prax
PLATFORMA: ARDUINO UNO – simulator Wokwi (platforma = kde resp. co vykonava program )
NAZOV DOMACEJ ULOHY: CW41-1:  Digital Read Serial, – simulacia vo Wokwi
 DigitalReadSerial

 Číta digitálny vstup na pine 2, vypíše výsledok do sériového monitora

 https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/DigitalReadSerial
*/

// digitálny pin 2 má pripojené tlačidlo. Pomenujeme ho:
int pushButton = 2;

// nastavovacia procedúra sa spustí raz:
void setup() {
 // inicializovať sériovú komunikáciu s rýchlosťou 9600 bitov za sekundu:
 Serial.begin(9600);
 // nastavíme aby bol pin tlačidla vstupom:
 pinMode(pushButton, INPUT);
}

// rutinná slučka beží stále dookola:
void loop() {
 // čítanie vstupného kolíka:
 int buttonState = digitalRead(pushButton);
 // vypísať stav tlačidla:
 Serial.println(buttonState);
 delay(1); // oneskorenie medzi čítaniami pre stabilitu
}
$abcdeabcde151015202530fghijfghij