/*
  MENO A PRIEZVISKO: Adam Krnáč
DATUM: 11.10.2023
PREDMET: Prax
PLATFORMA: Analog Read Serial
HISTORIA :
— tento program bol prevzaty z Internetu na linku Wokwi: https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/AnalogReadSerial
— neznámy autor

*/

//nastavovacia procedúra sa spustí raz po stlačení tlačidla reset:
void setup() {
  // inicializovať sériovú komunikáciu s rýchlosťou 9600 bitov za sekundu:
  Serial.begin(9600);
}

// rutinná slučka beží stále dookola:
void loop() {
  // prečítajte vstup na analógovom pine 0:
  int sensorValue = analogRead(A0);
  // vypíšte prečítanú hodnotu:
  Serial.println(sensorValue);
  delay(1);  // oneskorenie medzi čítaniami pre stabilitu
}