/*  MENO A PRIEZVISKO: Adam Krnáč
DATUM: 11.10.2023
PREDMET: Prax
PLATFORMA: Read Analog Voltage
HISTORIA :
— tento program bol prevzaty z Internetu na linku Wokwi: https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/ReadAnalogVoltage
— neznámy autor
*/
void setup() {
  // inicializovať sériovú komunikáciu s rýchlosťou 9600 bitov za sekundu:
  Serial.begin(9600);
}

// rutinná slučka beží stále dookola:
void loop() {
  // prečítajte vstup na analógovom pine 0:
  int sensorValue = analogRead(A0);
  // Preveďte analógový údaj (v rozsahu 0 - 1023) na napätie (0 - 5 V):
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
  // vypíšte prečítanú hodnotu:
  Serial.println(voltage);
}