#include<Adafruit_GFX.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_ILI9341.h>
#define tftDC 49
#define tftCS 53
#define sygnal A0

#define BLACK  0x0000
#define BLUE   0x001F
#define RED   0xF800
#define GREEN  0x07E0
#define CYAN   0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0 
#define WHITE  0xFFFF

const double Pi = 3.14;

Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(tftCS, tftDC);

double nachyleniePoprzednie = 0;
int length;
int triangleWidth;
int triangleHeight;
int initialX;
int initialY;
double endXX;
double endYY;
double X1;
double Y1;
int endX;
int endY;
int X11;
int Y11;
int triangleX;
int triangleY;
double triangleXX;
double triangleYY;
unsigned long time;
unsigned long frameTime;
double pointerRadian = 0.00;
int maxCisnieniePsi = 500;             //psi
int minCisnienie = 0;              //psi
double maxCisnienie = 34.47; //psi na bary, ze względu na rozdzielczosc do dwoch miejsc po przecinku z zaokrągleniem
double odczytMinimalny = 1023 / 5 * 0.50;  //najmniejszy odczyt z czujnika - 0.5V, wartosc dodana aby program nie wariował kiedy będzie na granicy
double odczytMaksymalny = 1023 / 5 * 4.50; // analogicznie jak wyżej
double prog = 5;
double cisnienie;
double cisnieniePoprzednie = maxCisnienie + 1;
bool alarm = 0;
bool alarM = 0;
int barWidth;
int kolor = WHITE;
int poprzedniKolor = 0;
int controlRadius;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 tft.begin();
 tft.setRotation(3);
 Serial.begin(9600);

 triangleWidth = 30;
 triangleHeight = 30;
 barWidth = 20;
 controlRadius = 100;
 length = tft.width() / 2 - barWidth; // długość wskazówki
 initialX = tft.width() / 2;
 initialY = tft.height() - 10;
 screenSetUp();
 cisnienie = analogRead(sygnal);
}

void loop() {
 cisnienie = analogRead(sygnal);
 if((cisnienie < odczytMinimalny - prog) || (cisnienie > odczytMaksymalny + prog)) {
  if(alarm == 0)
  {
  alarmScreen();
  alarM = 1;
  alarm = 1;
  }
 }
 if((cisnienie >= odczytMinimalny) && (cisnienie <= odczytMaksymalny)) {
  if(alarm == 1)
  {
   screenSetUp();
   cisnieniePoprzednie = maxCisnienie + 1;
   poprzedniKolor = kolor +1;
   alarm = 0;
   alarM = 0;
  }
 }
 if(alarM == 0)
 {
 cisnienie = maxCisnienie / (1023 - odczytMinimalny - (1023 - odczytMaksymalny)) * (cisnienie - odczytMinimalny); //konwertowanie odczytu z adc na wartosc cisnienia
 //cisnienie = 15;
 double nachylenie = (cisnienie / 30) * Pi;
 displayPressure(cisnienie);
 movePointer(nachylenie);
 }
}
void setScreen(double radian) {

 //tft.drawLine(initialX, initialY, triangleX, triangleY, BLACK);
 tft.fillTriangle(triangleX - X11, triangleY - Y11, triangleX + X11, triangleY + Y11, endX, endY, BLACK);
 double sinus = sin(radian);
 double cosinus = cos(radian);
 endXX = length * cosinus;
 endYY = length * sinus;

 triangleXX = (length - triangleHeight) * cosinus;
 triangleYY = (length - triangleHeight) * sinus;
 triangleX = initialX - triangleXX + 0.5;
 triangleY = initialY - triangleYY + 0.5;
 X1 = (triangleWidth / 2) * cos(radian - Pi / 2);
 Y1 = (triangleWidth / 2) * sin(radian - Pi / 2);
 endX = initialX - endXX + 0.5;
 endY = initialY - endYY + 0.5;
 X11 = X1 + 0.5;
 Y11 = Y1 + 0.5;

 //tft.drawLine(initialX, initialY, triangleX, triangleY, WHITE);

 
 if(cisnienie >= 10)
 {
  kolor = YELLOW;
 }
 if(cisnienie >= 15)
 {
  kolor = RED;
 }
 if(cisnienie < 10)
 {
  kolor = GREEN;
 }
 if(kolor != poprzedniKolor)
 {
  tft.fillCircle(initialX, initialY, controlRadius, kolor);
  poprzedniKolor = kolor;
 }
 tft.fillTriangle(triangleX - X11, triangleY - Y11, triangleX + X11, triangleY + Y11, endX, endY, kolor);
}

void screenSetUp() {
 setScreen(0.00);
 tft.fillScreen(WHITE);

 tft.fillTriangle(initialX + 40, tft.height(), 0, initialY, 0, 0, GREEN);
 tft.fillTriangle(initialX + 40, tft.height(), 0, 0, initialX, 0, YELLOW);
 tft.fillTriangle(initialX, tft.height(), initialX, 0, tft.width(), 0, RED);
 tft.fillTriangle(initialX, tft.height(), tft.width(), 0, tft.width(), tft.height(), RED);
 tft.fillCircle(initialX, initialY, length, BLACK);
 tft.fillRect(0, initialY, tft.width(), tft.height() - initialY, BLACK);
 //tft.fillRect(initialX - 2, 0, 4, tft.height(), BLACK);

 for (int i = 0; i <= tft.width() / 2; i++) {
  int mylength = length + barWidth;
  int myX = initialX - i;
  double y = sqrt((mylength * mylength) - (myX * myX));
  int yy = y + 0.5;
  int myendY = yy + (tft.height() - initialY);
  tft.drawLine(i, 0, i, tft.height() - myendY, BLACK);
  tft.drawLine(tft.width() - i, 0, tft.width() - i, tft.height() - myendY, BLACK);
 }
 tft.setCursor(tft.width()/2, 10);
 tft.setTextSize(4);
 tft.print("/");
 tft.print(30);
 //tft.setCursor(tft.width()/2, 41);
 tft.print("bar");

 pointerRadian = 0.00;
 setScreen(pointerRadian);
}

void movePointer(double radian) {

 double x = abs(radian - pointerRadian);
 double speed = 1 / (x + 0.1);

 if (((unsigned long)(millis() - time) > speed) && (abs(radian - pointerRadian) >= 0.02)) {

  if (pointerRadian > radian) {
   pointerRadian -= 0.02;
  }
  if (pointerRadian < radian) {
   pointerRadian += 0.02;
  }
  setScreen(pointerRadian);
  time = millis();
 }
}

void alarmScreen() {
 tft.fillScreen(RED);
 tft.setTextSize(6);
 tft.setTextColor(WHITE);
 tft.setCursor(0, tft.height() / 3);
 tft.println("AWARIA");
 tft.print("CZUJNIKA");
}

void displayPressure(double cisnienie) {
 if (abs(cisnienie - cisnieniePoprzednie) > 0.34) {

  tft.fillRect(0, 0, tft.width()/2, tft.height() - (tft.height() - initialY) - length - barWidth, BLACK);
  tft.setCursor(10, 10);
  tft.setTextColor(WHITE);
  tft.setTextSize(4);
  tft.print(cisnienie);
  cisnieniePoprzednie = cisnienie;
 }
}