// constants won't change. They're used here to set pin numbers:
byte ledPin = 13;      // led bao trang thai
byte ledPinon = 8;     // led bao trang thai nguồn on

// các chân input
const int Button_on_off = 2;  // Nút Bật/Tắt nguồn
const int pin_on_off = 9;    // Chân bật nguồn. 0=Off , 1=on 
const int PVDD_DET_pin = 10;  // Chân nhận tín hiệu PVDD DET Overload
const int DC_DET_pin = 11;   // Chân nhận tín hiệu DC DET

const int Audio_input_R = A0;  // Chân nhận tín hiệu nhiệt độ IC
const int Audio_input_L = A1;  // Chân nhận tín hiệu nhiệt độ IC
const int TH_WARN_pin = A2;   // Chân nhận tín hiệu nhiệt độ IC
const int DET_52VCC_pin = A3;  // Chân báo điện áp vào 52VCC Cấp IC CS
const int pin_key = A4;     // Bàn phím 
const int pin_IRF_IN = A5;   // Chân IR

// các chân output
const int OUT_IR_OUT = 3;    // out kich chan TRISTATE
const int OUT_TRISTATE = 4;   // out kich chan TRISTATE
const int OUT_PWRDN = 5;    // out kich chan PWRDN
const int OUT_52VCC = 6;    // out kich nguon 52VCC
const int OUT_3VCC = 7;     // out kich nguon 3.3 luôi hệ thống
const int pin_on_off_ic = 12;  // kich nguồn luôi chip

// khai bao bien luu trang thai cac chan dau vao
byte ledState = LOW;     // variable for reading the pushbutton status
byte ledonState = LOW;     // variable for reading the pushbutton status
// enable_power = 0 trạng thái bình thường
// enable_power = 1 trạng thái bật nguồn dùng button
// enable_power = 2 trạng thái tắt nguồn dùng button
// enable_power = 3 trạng thái bật nguồn dùng pin on/off
// enable_power = 4 trạng thái tắt nguồn dùng pin on/off
int enable_power = 0; 
// value_on_off = 0 báo chưa bật nguồn
// value_on_off = 1 báo đã bật nguồn
int value_on_off = 0;
int mute_vale_down = 0;
int mute_vale_up = 0;
// error_power = 0 trạng thái bình thường
// error_power = 1 trạng thái lỗi nguồn 52 VCC
// error_power = 2 trạng thái lỗi Overload
// error_power = 3 trạng thái lỗi DC out
// error_power = 4 trạng thái lỗi high team
int error_power = 0;
// team_DCout = 0 trạng thái bình thường
// team_DCout = 1 trạng thái dò DC không cho phép bật lại nguồn
// chi rút nguồn máy hoặc đợi máy tự tắt nguồn
int team_DCout = 0; 

int team_value_Button = 0;  // Lưu giá trị nhấn phím
int team_value_pin = 0;    // Lưu giá trị on off pin
int auto_shutdown_value = 0;
int team_button = 0;
// pow_busy = 0 nguồn đang hoạt động bình thường
// pow_busy = 1 nguồn đang bận

int pow_busy = 0;

int value_audio_R = 0;
int value_audio_L = 0;

int count_error = 0;


void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 // khao bao chan output
 pinMode(ledPin, OUTPUT);    // Chân báo led
 pinMode(ledPinon, OUTPUT);   // Chân báo led on
 pinMode(OUT_52VCC, OUTPUT);  // Chân kích hoạt nguồn 52v
 pinMode(OUT_3VCC, OUTPUT);   // Chân khích hoạt nguồn 3v
 pinMode(OUT_PWRDN, OUTPUT);   // Chân kích hoạt IC công suất
 pinMode(OUT_TRISTATE, OUTPUT); // Chân Mute
 pinMode(OUT_IR_OUT, OUTPUT);  // Chân điều khiển Led IR
 pinMode(pin_on_off_ic, OUTPUT); // Chân điều khiển tắt nguồn toàn hệ thống
 
 // khai bao chan input:
 pinMode(Button_on_off, INPUT); // chân nhận tín hiệu nút nhấn on/off
 pinMode(PVDD_DET_pin, INPUT);  // chân nhận tín hiệu báo quá tải
 pinMode(DC_DET_pin, INPUT);   // chân nhận tín hiệu báo dò DC
 pinMode(TH_WARN_pin, INPUT);  // chân nhận tín hiệu báo nhiệt độ
 pinMode(DET_52VCC_pin, INPUT); // chân nhận tín hiệu báo nguồn 52v
 pinMode(pin_on_off, INPUT);   // chân nhận tín hiệu bật tắt
 pinMode(Audio_input_R, INPUT); // Đọc tín hiệu audio vào
 pinMode(Audio_input_L, INPUT); // Đọc tín hiệu audio vào
 pinMode(pin_IRF_IN, INPUT);   // Đọc tín hiệu điều khiển hồng ngoại
 pinMode(pin_key, INPUT);    // Đọc bàn phím 

 // khai bao trang thai chan input
 digitalWrite(Button_on_off, LOW); // trạng thái nut nhấn là Low
 delay(10);
 digitalWrite(pin_on_off, LOW);   // trạng thái chân là Low
 delay(10); 
 digitalWrite(PVDD_DET_pin, LOW);  // trạng thái chân là Low
 delay(10);
 digitalWrite(DC_DET_pin, LOW);   // trạng thái chân là Low
 delay(10);
 digitalWrite(TH_WARN_pin, LOW);  // trạng thái chân là Low
 delay(10);
 digitalWrite(DET_52VCC_pin, LOW); // trạng thái chânn là Low
 delay(10);
 digitalWrite(pin_IRF_IN, LOW);   // trạng thái chân là Low
 delay(10);
 digitalWrite(Audio_input_R, LOW); // trạng thái chânn là Low
 delay(10);
 digitalWrite(Audio_input_L, LOW); // trạng thái chân là Low
 delay(10);
 digitalWrite(pin_key, LOW);   // trạng thái chân là low
 delay(10);

 // khai bao trang thai chan output
 digitalWrite(ledPin, LOW);     // trạng thái chân là Low
 delay(10);
 digitalWrite(ledPinon, LOW);     // trạng thái chân là Low
 delay(10);
 digitalWrite(OUT_52VCC, LOW);   // trạng thái chân là Low
 delay(10);
 digitalWrite(OUT_3VCC, LOW);   // trạng thái chân là Low
 delay(10);
 digitalWrite(OUT_PWRDN, LOW);   // trạng thái chân là Low
 delay(10);
 digitalWrite(OUT_TRISTATE, LOW); // trạng thái chân là Low
 delay(10);
 digitalWrite(OUT_IR_OUT, LOW);  // trạng thái chân là Low
 delay(10);
 digitalWrite(pin_on_off_ic, HIGH); // trạng thái chân là High
 delay (100);
 // dùng ngắt cạnh xuống làm ngắt khi nhấn phím
 attachInterrupt(0, Power_on_off, FALLING);
 delay(1000);
}

void loop() {
/*....................................................
......................................................
...............Chương Trình Chính.....................
......................................................
.....................................................*/
/*.................Bật Nguồn............................*/
// enable_power = 0 trạng thái bình thường
// enable_power = 1 trạng thái bật nguồn dùng button
// enable_power = 2 trạng thái tắt nguồn dùng button
// enable_power = 3 trạng thái bật nguồn dùng pin on/off
// enable_power = 4 trạng thái tắt nguồn dùng pin on/off
// value_on_off = 0 tức chưa bật nguồn
// error_power = 0 tức không có lỗi
/* ..........................................................*/
/* ....................Bật - Tắt nguồn.......................*/
/* ..........................................................*/
// Bật nguồn
  Power_on_off_pin(); // Bật tắt nguồn bằng chân kích mở nguồn

 if((enable_power == 1)||(enable_power == 3)){
  if((value_on_off == 0)&&(error_power == 0)){
   power_on();
  }
 }
// Tắt nguồn
 if((enable_power==2)||(enable_power==4)){
  power_off();   // Tắt máy
  //if((value_on_off == 1)){power_off();}
 }
// Nếu máy không bị lỗi thì kiểm tra các chức năng
// nếu máy bị lỗi thì máy đã dừng hoạt đoạt, nên không cần phải kiểm tra
 if(error_power == 0){
  check_52v();     // kiểm tra nguồn 52v
  check_overload();  // kiểm tra overload
  check_DC_out();   // kiểm tra DC out
  check_temperature(); // kiểm tra nhiệt độ
  check_audio_Mute(); // Check kiểm tra Mute
  //Key_input();    // Quét bàn phím
 }
 auto_shutdown();  // tự động tắt máy
 /* Bảng mã lỗi
 Đèn nhấp nháy liên tục báo đang bật nguồn
 Đèn sáng trong 5 giây sau đó đèn chớp tắt 2 lần báo đang tắt nguồn
 Đèn sáng trong 5 giây sau đó đèn chớp tắt 5 lần báo lỗi Overload
 Đèn sáng trong 5 giây sau đó đèn chớp tắt 7 lần báo lỗi nguồn 52v
 Đèn sáng trong 5 giây sau đó đèn chớp tắt 10 lần báo lỗi DC out
 Đèn sáng trong 5 giây sau đó đèn chớp tắt 12 lần báo lỗi nhiệt độ cao
 */
 
 switch (error_power) {
  case 1:
   count_error = count_error + 1;
   error_52v_activate();   //gọi gọi hàm error 52v
   // sau 50 lần lặp lại báo lỗi. 
   // nếu máy vẫn đang ở chế độ lỗi(chưa bấm nút nguồn để tắt)
   // thi tự động reset lại máy
   if (count_error > 10){
     error_power = 0;   // Reset error_power
     value_on_off = 0;  // Reset value_on_off
     count_error = 0;   // Reset count_error
     power_on();     // Bật lại nguồn
    }
   break;

  case 2:
   //gọi gọi hàm error Overload
   count_error = count_error + 1;
   error_overload_activate();   //gọi gọi hàm error 52v
   // sau 50 lần lặp lại báo lỗi. 
   // nếu máy vẫn đang ở chế độ lỗi(chưa bấm nút nguồn để tắt)
   // thi tự động reset lại máy
   if (count_error > 50){
     error_power = 0;    // Reset error_power
     value_on_off = 0;   // Reset value_on_off
     count_error = 0;    // Reset count_error
     power_on();      // Bật lại nguồn
    }
   break;

  case 3:
   count_error = count_error + 1;
   error_dc_out_activate();   //gọi gọi hàm error DC out
   // sau 50 lần lặp lại báo lỗi. 
   // nếu máy vẫn đang ở chế độ lỗi(chưa bấm nút nguồn để tắt)
   // thi tự động reset lại máy
   if (count_error > 50){
     error_power = 0;    // Reset error_power
     value_on_off = 0;   // Reset value_on_off
     count_error = 0;    // Reset count_error
     power_off();      // Tắt nguồn
    }
   break;

  case 4:
   count_error = count_error + 1;
   error_temperature_high_activate();  //gọi gọi hàm error high Team
   // sau 50 lần lặp lại báo lỗi. 
   // nếu máy vẫn đang ở chế độ lỗi(chưa bấm nút nguồn để tắt)
   // thi tự động reset lại máy
   if (count_error > 50){
     error_power = 0;    // Reset error_power
     value_on_off = 0;   // Reset value_on_off
     count_error = 0;    // Reset count_error
     power_on();      // Bật lại nguồn
    }
   break;
  default: 
   // mặc định là không làm gì cả
   // bạn có thể có default: hoặc không
   break;
 }
}

/*...........................................................
.............................................................
.....................Chương Trình Con........................
.............................................................
...........................................................*/
void Power_on_off(){
/* ...................Bật nguồn..........................
    enable_power = 0 trạng thái bình thường
    enable_power = 1 trạng thái bật nguồn dùng button
    enable_power = 2 trạng thái tắt nguồn dùng button 
    kiểm tra máy đang ở trạng thái nào, nếu đang trạng thái tắt
    nguồn thì chuyển sang bặt nguồn bằng nút nhấn
    ....................................................... */
/* ...................Bật nguồn..........................*/
// máy không bị lỗi và nguồn chưa bật thì cho phép bật nguồn
 if((enable_power == 0)&&(error_power == 0)&&(value_on_off == 0)&&(pow_busy == 0)){
  // Nếu không dò nguồn DC thì cho phép bật máy
  if(team_DCout == 0){enable_power = 1;}

 }
 /* ...................Tắt nguồn..........................*/
 // nếu máy đang bật thì tắt máy
 if((enable_power == 1)||(enable_power == 3)){
  if ((value_on_off == 1)&&(pow_busy == 0)){
   enable_power = 2; // tắt nguồn
   // cho phép tắt máy khi nguồn lỗi
   // không cho phép tắt máy khi dò nguồn DC
   //if (error_power != 3) {error_power = 0;} 
   error_power = 0;
  }
 }
 /* ...................Tắt nguồn..........................*/
 // nếu máy đang bật thì tắt máy
 if((enable_power == 1)||(enable_power == 3)){
  if ((error_power != 0)&&(pow_busy == 0)){
   enable_power = 2; // tắt nguồn
   // cho phép tắt máy khi nguồn lỗi
   // không cho phép tắt máy khi dò nguồn DC
   //if (error_power != 3) {error_power = 0;} 
   error_power = 0;
  }
 }
}
// thay hàm delay để thực hiện quét các chức năng khác khi bật nguồn
void delay_scan_input(int value_in){
 ledState = HIGH; 
 // ledonState = LOW;
 for(int i = 0; i <= 5; i++){
  for(int j = 0; j <= value_in; j++){
   // thực hiện việc quét các input đầu vào 
   check_52v();       // Kiểm tra nguồn 52v
   check_overload();    // Kiểm tra Overload
   check_DC_out();     // Kiểm tra Overload
   //check_temperature();  // Bật máy không cần kiểm tra nhiệt độ
   delayMicroseconds(100);
   if(error_power !=0)break;  // nếu có lỗi sảy ra thì thoát khỏi vòng lặp
  }
  check_temperature();  // Kiểm tra nhiệt độ
  //ledState = HIGH; 
  ledState = !ledState;      // đảo trạng thái led
  digitalWrite(ledPin, ledState); // suất ra led
  //delay(1000);
  ledonState = !ledonState;
  digitalWrite(ledPinon, ledonState); // suất ra led
  // delay(1000);
  if(error_power !=0)break;  // nếu có lỗi nguồn sảy ra thì thoát khỏi delay
 }
}

// Bat nguon
void power_on(){
  // Bật nguồn ic công xuất cần tuân theo trình tự sau
  // Bật nguồn 52v cấp cho ic công xuất
  // Bật nguồn 3.3v cấp cho ic công xuất
  // Kích chân PWRDN của ic công suất
  // Kích chân TRISTATE của ic công suất
  pow_busy = 1; // đưa nguồn về chế độ đang mở, không nhận phím
  delayMicroseconds(100);
  digitalWrite(pin_on_off_ic, HIGH); // Bật nguồn hệ thống
  delay_scan_input(5000);       // báo đèn trước khi bật nguồn
  // Mở nguồn 3v3
  digitalWrite(OUT_3VCC, HIGH);  // kich nguon 3.3 luoi ic cong suat
  delay_scan_input(5000);     // delay và scan thông tin nguồn
  delay_scan_input(5000);     // delay và scan thông tin nguồn
  delay_scan_input(5000);     // delay và scan thông tin nguồn

  digitalWrite(OUT_52VCC, HIGH);   // out kich nguon 52VCC
  delay_scan_input(5000);       // delay và scan thông tin nguồn
  //delay_scan_input(5000);      // delay và scan thông tin nguồn
  // khi value_on_off = 0 hàm delay_scan_input chỉ là hàm delay
  // khi value_on_off = 1 hàm delay_scan_input là hàm delay và scan thông tin nguồn
  value_on_off = 1;          // Báo nguồn đã bật
  delay_scan_input(5000);       // delay và scan thông tin nguồn
  delay_scan_input(5000);       // delay và scan thông tin nguồn


  // nếu nguồn không bị lỗi thì mở OUT_PWRDN
  if (error_power == 0){digitalWrite(OUT_PWRDN, HIGH);} // kich chan PWRDN
  delay_scan_input(5000);     // delay và scan thông tin nguồn
  // if (error_power == 0){digitalWrite(OUT_TRISTATE, HIGH);} // kich chan TRISTATE
  // delay_scan_input(500);
  digitalWrite(ledPin, LOW);   // 
  digitalWrite(ledPinon, HIGH); // bật đèn báo nguồn đã bật
  delay(300);
  pow_busy = 0; // nguồn bình thường được phép nhận nhận phím
  delay(300);
 }
// Tắt nguồn
void power_off(){
  // Tắt nguồn ic công xuất cần tuân theo trình tự sau
  // Tắt chân TRISTATE của ic công suất
  // Tắt chân PWRDN của ic công suất
  // Tắt nguồn 3.3v cấp cho ic công xuất
  // Tắt nguồn 52v cấp cho ic công xuất  
  pow_busy = 1; // đưa nguồn về chế độ đang mở, không nhận phím
  delayMicroseconds(100);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  digitalWrite(ledPinon, LOW);
  ledState = LOW;
  ledonState = LOW;
  // Tắt chân TRISTATE
  // delay chớp đèn 1 nhịp dài và 2 nhịp ngắn
  //led_off();
  digitalWrite(OUT_TRISTATE, LOW);  // out kich chan TRISTATE
  // Tắt chân PWRDN
  // delay chớp đèn 1 nhịp dài và 2 nhịp ngắn
  led_off();
  digitalWrite(OUT_PWRDN, LOW);   // out kich chan PWRDN
  // Tắt chân OUT_3VCC
  // delay chớp đèn 1 nhịp dài và 2 nhịp ngắn
// led_off();
// digitalWrite(OUT_3VCC, LOW);    // out kich nguon 3.3 luoi ic cong suat
  // Tắt chân OUT_52VCC
  // delay chớp đèn 1 nhịp dài và 2 nhịp ngắn
  led_off();
  digitalWrite(OUT_52VCC, LOW);   // out kich nguon 52VCC
  // delay(500);
  // tiếp tục nháy đèn thêm 20 lần với tốc độ nhanh hơn
  for(int i = 0; i <= 8; i++){
   ledState = !ledState;
   digitalWrite(ledPin, ledState);
   ledonState = !ledonState;
   digitalWrite(ledPinon, ledonState);
   delay(500);
   for(int j = 0; j <= 4; j++){
    ledState = !ledState;
    digitalWrite(ledPin, ledState);
    ledonState = !ledonState;
    digitalWrite(ledPinon, ledonState);
    delay(200);
   }
  }
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  digitalWrite(ledPinon, LOW); // suất ra led
  enable_power = 0; // báo máy đã tắt
  delay(300);
  value_on_off = 0; // báo nguồn đã tắt
  delay(300);
  pow_busy = 0; // nguồn bình thường được phép nhận nhận phím
  delayMicroseconds(100);
  count_error = 0; // Reset count_error
  delay(300);
 }
// báo led khi tắt nguồn
void led_off(){
 for(int i = 0; i <= 2; i++){
   ledState = !ledState;
   digitalWrite(ledPin, ledState);
   ledonState = !ledonState;
   digitalWrite(ledPinon, ledonState);
   delay(1000);
   for(int j = 0; j <= 4; j++){
    delay(300);
    ledState = !ledState;
    digitalWrite(ledPin, ledState);
    ledonState = !ledonState;
    digitalWrite(ledPinon, ledonState);
   }
  }
 }
// Bật nguồn bằng chân điện áp 
void Power_on_off_pin(){
  /*..............................................................
  nếu pin on/off kích hoạt. kiểm tra máy đang bật hay không.
  nếu máy đang bật, thì bỏ qua
  nếu máy tắt thì thực hiện tiếp
  ..............................................................*/
  if (digitalRead(pin_on_off)==HIGH){  
   if(enable_power == 0){
    int j = 0;
    for(int i=0;i<=10;i++){
     if (digitalRead(pin_on_off) == HIGH){
      delayMicroseconds(200);
      j++;
     }
     }
    // sau 10 lần quét phím nếu số lần nhận được button ở mức thấp > 3
    // thì đưa team_value_Button = 1. báo button đã được nhấn.
    if (j>5){
    // dò nguồn DC thì không cho mở nguồn lại
    if(team_DCout == 0){ enable_power = 3;}
    j = 0;
    }
   }
  }

  // kiểm tra tắt nguồn
  if (digitalRead(pin_on_off)==LOW){  
   if(enable_power == 3){
    int j = 0;
    for(int i=0;i<=10;i++){
     if (digitalRead(pin_on_off) == LOW){
      delayMicroseconds(200);
      j++;
     }
    }
    // sau 10 lần quét phím nếu số lần nhận được button ở mức thấp > 3
    // thì đưa team_value_Button = 1. báo button đã được nhấn.
    if (j>5){
     enable_power = 4;
     j = 0;
    }
   }
  }
 }
/*.......................................................................*/
/*......................Hàm kiểm tra nguồn 52v...........................*/
/*.......................................................................*/
 /*........................Check nguồn 52................................
 nếu máy đang chạy, kiểm tra nguồn 52v có hay không nếu không có tắt máy
 và chuyển sang nỗi error_power = 1 báo lỗi 52v
 .......................................................................*/
void check_52v(){
 if((digitalRead(DET_52VCC_pin) == LOW)&&(value_on_off == 1)&&(error_power == 0)){
  if((enable_power == 1)||(enable_power == 3)){
   int j = 0;
   for(int i=0;i<=10;i++){
    if (digitalRead(DET_52VCC_pin) == LOW){
     delayMicroseconds(200);
     j++;
    }
   }
   // Nếu chân 52v ở mức thấp tiến hành tắt máy và báo lỗi
   if (j>3){
    digitalWrite(OUT_TRISTATE, LOW);  // ngưng kích kich chan TRISTATE
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(OUT_PWRDN, LOW);   // ngưng kích kich chan PWRDN
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(OUT_52VCC, LOW);   // tắt nguồn 52VCC
//    digitalWrite(OUT_3VCC, LOW);    // tắt nguồn 3.3 luoi ic cong suat
    delay(100);
    digitalWrite(ledPinon, LOW); // suất ra led
    value_on_off = 0;   // Reset value_on_off
    error_power = 1;   // báo lỗi 52v
    j = 0;        // Reset j
    //delay(2000);
   }
  }
 }
}
// Hiển thị báo mã lỗi
// mã lỗi khi mất nguồn 52v
void error_52v_activate(){
  // sáng trong 5 giây sau đó đèn chớp tắt 7 lần thể hiện mã lỗi
  digitalWrite(ledPinon, LOW);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  //delay(5000);
  // delay và kiểm tra san input
  for(int i=0; i<=10000;i++){
   delayMicroseconds(100);
   if(error_power == 0)break;
  }
  // chop tat den 7 lan
  for (int j=1; j<=16; j++){
   // delay và kiểm tra san input
   for(int i=0; i<=2000;i++){
    delayMicroseconds(100);
    if(error_power == 0)break;
   }
   ledState = !ledState;
   digitalWrite(ledPin, ledState);
   if(error_power == 0)break;
  }
 }

/*.......................................................................*/
/*......................Hàm kiểm tra Overload............................*/
/*......................................................................*/
 /*........................Check Overload................................
 nếu máy đang chạy, kiểm tra Overload nếu máy đang lỗi Overload thì tắt máy
 và chuyển sang nỗi error_power = 2 báo lỗi Overload
 .......................................................................*/
void check_overload(){
 if((digitalRead(PVDD_DET_pin) == LOW)&&(value_on_off == 1)&&(error_power == 0)){
  if((enable_power == 1)||(enable_power == 3)){
   int j = 0;
   for(int i=0;i<=10;i++){
    if (digitalRead(PVDD_DET_pin) == LOW){
     delayMicroseconds(200);
     j++;
    }
   }
   // Nếu chân overload ở mức thấp tiến hành tắt máy và báo lỗi
   if (j>3){
    digitalWrite(OUT_TRISTATE, LOW);  // ngưng kích kich chan TRISTATE
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(OUT_PWRDN, LOW);   // ngưng kích kich chan PWRDN
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(OUT_52VCC, LOW);   // tắt nguồn 52VCC
//    digitalWrite(OUT_3VCC, LOW);    // tắt nguồn 3.3 luoi ic cong suat
    delay(100);
    digitalWrite(ledPinon, LOW); // suất ra led
    value_on_off = 0;   // Reset value_on_off
    error_power = 2;   // báo lỗi overload
    j = 0;        // Reset j
   }
  }
 }
}
// Báo lỗi Overload
void error_overload_activate(){
  // sáng trong 5 giây sau đó đèn chớp tắt 5 lần thể hiện mã lỗi
  digitalWrite(ledPinon, LOW);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  //delay(5000);
  // delay và kiểm tra san input
  for(int i=0; i<=10000;i++){
   delayMicroseconds(100);
   if(error_power == 0)break;
  }
  // chop tat den 5 lan
  for (int j=1; j<=12; j++){
   // delay và kiểm tra san input
   for(int i=0; i<=2000;i++){
    delayMicroseconds(100);
    if(error_power == 0)break;
   }
   ledState = !ledState;
   digitalWrite(ledPin, ledState);
   if(error_power == 0)break;
  }
 }
/*.......................................................................*/
/*........................Hàm kiểm tra DC Out............................*/
/*.......................................................................*/
/*............................Check DC Out................................
nếu máy đang chạy, kiểm tra DC Out nếu máy đang lỗi DC Out thì tắt máy
và chuyển sang nỗi error_power = 3 báo lỗi DC out.
với lỗi này không cho phép tắt máy 
........................................................................*/ 
void check_DC_out(){
 if((digitalRead(DC_DET_pin) == LOW)&&(value_on_off == 1)&&(error_power == 0)){
  if((enable_power == 1)||(enable_power == 3)){
   int j = 0;
   for(int i=0;i<=10;i++){
    if (digitalRead(DC_DET_pin) == LOW){
     delayMicroseconds(200);
     j++;
    }
   }
   // Nếu chân DC Out ở mức thấp tiến hành tắt máy và báo lỗi
   if (j>3){
    digitalWrite(OUT_TRISTATE, LOW);  // ngưng kích kich chan TRISTATE
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(OUT_PWRDN, LOW);   // ngưng kích kich chan PWRDN
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(OUT_52VCC, LOW);   // tắt nguồn 52VCC
//    digitalWrite(OUT_3VCC, LOW);    // tắt nguồn 3.3 luoi ic cong suat
    delay(100);
    digitalWrite(ledPinon, LOW); // suất ra led
    delayMicroseconds(100);
    value_on_off = 0;   // Reset value_on_off
    error_power = 3;       // báo lỗi DC out ra loa
    delayMicroseconds(100);
    team_DCout = 1;       // Lưu giá trị DCout
    delayMicroseconds(100);
    j = 0;         // Reset j

   }
  }
 }
}
// báo loi DC out
void error_dc_out_activate(){
  // sáng trong 5 giây sau đó đèn chớp tắt 10 lần thể hiện mã lỗi
  digitalWrite(ledPinon, LOW);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  //delay(5000);
  // delay và kiểm tra san input
  for(int i=0; i<=10000;i++){
   delayMicroseconds(100);
   if(error_power == 0)break;
  }
  // chop tat den 10 lan
  for (int j=1; j<=22; j++){
   // delay và kiểm tra san input
   for(int i=0; i<=2000;i++){
    delayMicroseconds(100);
    if(error_power == 0)break;
   }
   ledState = !ledState;
   digitalWrite(ledPin, ledState);
   if(error_power == 0)break;
  }
 }
 /*......................................................................*/
/*.......................Hàm kiểm tra nhiệt độ...........................*/
/*.......................................................................*/
/*........................................................................
nếu máy đang chạy, kiểm tra nhiệt độ IC công suất nếu nhiệt độ cao thì tắt máy
và chuyển sang nỗi error_power = 4 báo lỗi nhiệt độ cao.
với lỗi này không cho phép bật máy 
........................................................................*/
void check_temperature(){
 if((value_on_off == 1)&&(error_power == 0)){
  if((enable_power == 1)||(enable_power == 3)){
   int value_temperature = 0;
   for(int i=1; i<=2; i++){
    value_temperature = value_temperature + analogRead(TH_WARN_pin);
    delayMicroseconds(300);
   }
   value_temperature = value_temperature/2;
   // Nếu giá trị nhiệt độ quá cao tiến hành tắt máy và báo lỗi
   if (value_temperature < 400){
    digitalWrite(OUT_TRISTATE, LOW);  // ngưng kích kich chan TRISTATE
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(OUT_PWRDN, LOW);   // ngưng kích kich chan PWRDN
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(OUT_52VCC, LOW);   // tắt nguồn 52VCC
//    digitalWrite(OUT_3VCC, LOW);    // tắt nguồn 3.3 luoi ic cong suat
    delay(100);
    digitalWrite(ledPinon, LOW); // suất ra led
    value_on_off = 0;   // Reset value_on_off
    error_power = 4;   // báo lỗi nhiệt độ cao
    delayMicroseconds(100);
   }
  }
 }
}
// báo loi nhiệt độ cao
void error_temperature_high_activate(){
  // sáng trong 5 giây sau đó đèn chớp tắt 12 lần thể hiện mã lỗi
  digitalWrite(ledPinon, LOW);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  //delay(5000);
  // delay và kiểm tra san input
  for(int i=0; i<=10000;i++){
   delayMicroseconds(100);
   if(error_power == 0)break;
  }
  // chop tat den 12 lan
  for (int j=1; j<=26; j++){
   // delay và kiểm tra san input
   for(int i=0; i<=2000;i++){
    delayMicroseconds(100);
    if(error_power == 0)break;
   }
   ledState = !ledState;
   digitalWrite(ledPin, ledState);
   if(error_power == 0)break;
  }
 }
/*......................................................................*/
/*...........................Hàm kiểm Mute..............................*/
/*......................................................................*/
/*........................Check tín hiệu audio vào........................
nếu máy đang ở chế độ hoạt động bình thường thì thực hiện kiểm tra tín hiệu
audio đầu vào. có cả 2 tín hiệu audio nhỏ hơn tín hiệu cho phép thì đưa máy
về chế độ Mute.
lưu ý: tín hiệu đầu vào phải lớn hơn tín hiệu cho phép, các tín hiệu nhỏ hơn
được xem như là nhiễu và bỏ qua. 
........................................................................*/
void check_audio_Mute(){
 analogReference(DEFAULT); // Đặt lại mức điện áp tối đa 5v hoặc 3v3 tùy vào nguồn cấp
 // analogReference(INTERNAL); // Đặt lại mức điện áp tối đa là 1,1 V
 // analogReference(EXTERNAL); // sử dụng chân AREF làm điện áp tham chiếu khoản từ 0-5V
 delayMicroseconds(300);
 if((value_on_off == 1)&&(error_power == 0)){
  if((enable_power == 1)||(enable_power == 3)){
   // biến bỏ qua nhiễu
   // vcc = 1023
   // V singnal = value_signal * vcc /1023
   int value_signal = 200;
   for(int j=1; j<=10; j++){
    value_audio_R = 0;
    value_audio_L = 0;
    for(int i=1; i<=2; i++){ // quét tín hiệu audio đầu vào
     value_audio_R = value_audio_R + analogRead(Audio_input_R);
     value_audio_L = value_audio_L + analogRead(Audio_input_L);    
    }
    // lấy trung bình tín hiệu đầu vào
    value_audio_R = value_audio_R/2;
    value_audio_L = value_audio_L/2;  
    // thiết lập mức tín hiệu cho phép 20*5/1024 = 0.1v
    // audio là tín hiệu ở giữa 
    // 1024/2=512
    if ((value_audio_R > 512 + value_signal)||(value_audio_L > 512 + value_signal)){
     // mute_vale_up sử dụng làm biến tạm để lưu số lần đủ điều kiện
     // mute_vale_up đủ điều kiện 10 lần mới mở để chống nhiễu biên độ cao
     mute_vale_up = mute_vale_up + 1; 
    }
    if ((value_audio_R < 512 - value_signal)||(value_audio_L < 512 - value_signal)){
     // mute_vale_down sử dụng làm biến tạm để lưu số lần đủ điều kiện
     // mute_vale_down đủ điều kiện 10 lần mới chuyển chế độ Mute để chánh
     // hiện tượng tiếng không đều(nất tiếng) khi âm lượng nhạc nhỏ
     mute_vale_up = mute_vale_up + 1; 
    }
    if ((value_audio_R > 512 - value_signal)&&(value_audio_L < 512 + value_signal)){
     // mute_vale_up sử dụng làm biến tạm để lưu số lần đủ điều kiện
     // mute_vale_up đủ điều kiện 10 lần mới mở để chống nhiễu biên độ cao
     mute_vale_down = mute_vale_down + 1; 
    }
   }
   // nếu đủ điều kiện thì bật hoạt tắt Mute
   if(mute_vale_up > 4){
     digitalWrite(OUT_TRISTATE, HIGH);  // kích chan TRISTATE
     delayMicroseconds(50);
     mute_vale_up = 0;
     mute_vale_down = 0;
    }
   if((mute_vale_down > 8)){
    // mute_vale_down = mute_vale_down + 1;
    digitalWrite(OUT_TRISTATE, LOW);  // ngưng kích kich chan TRISTATE
    delayMicroseconds(50);
    mute_vale_down = 0;
    mute_vale_up = 0;
   }
  }
 }
}
/*......................................................................*/
/*.........................Hàm Tự Động Tắt Máy..........................*/
/*......................................................................*/
/*.......................................................................
nếu máy ở trạng thái bình thường thì tiến hành đến kiểm tra
sau 5 phút không sử dụng thì tắt hệ thống nguồn
........................................................................*/
void auto_shutdown(){
 // Tắt nguồn 3.3v
 if((auto_shutdown_value == 2)||(auto_shutdown_value > 5)){
  digitalWrite(OUT_3VCC, LOW); // tắt nguồn hệ thống
  delay(1000);
 }
 // thoi gian tat he thong la 5 phut
 if((auto_shutdown_value == 5)||(auto_shutdown_value > 5)){
  digitalWrite(pin_on_off_ic, LOW); // tắt nguồn hệ thống
  delay(5000);
  auto_shutdown_value = 0;
  delay(100);
 }
 // enable_power = 0 trạng thái bình thường
 // value_on_off = 0 báo chưa bật nguồn
 // error_power = 0 trạng thái bình thường
 if((enable_power == 0)&&(value_on_off == 0)&&(error_power == 0)){
  auto_shutdown_value = auto_shutdown_value + 1;
  for(int i=0; i<=600; i++){ // vong lap keo dai 1 phut
   // kiểm trả chân kích mở nguồn
   Power_on_off_pin();
   delay(100);
   // Thoát khỏi vòng lặp khi nhấn phím
   // nếu ở trạng thái DC out thì không cho thoát khỏi vòng lặp
   // chi rút nguồn máy hoặc đợi máy tự tắt nguồn
   // team_DCout = 0, máy không ở trạng thái DC out
   // nếu máy ở trạng thái mở nguồn thì thoát khỏi vòng lặp
   if((enable_power != 0)||(value_on_off != 0)||(error_power != 0)){
    if(team_DCout == 0){ // nếu máy không phải DC out thì cho thoát khỏi vòng lặp
     auto_shutdown_value = 0;
     break;
    }
   }
  }
 }else{
  auto_shutdown_value = 0;
 }
}
/*......................................................................*/
/*................................Hàm Key...............................*/
/*......................................................................*/
// pin_key = A4;     // Bàn phím 
void Key_input(){
 // pin_key sẽ luôn ở mức cao
 //analogReference(DEFAULT); // Đặt lại mức điện áp tối đa 5v hoặc 3v3 tùy vào nguồn cấp
 //analogReference(INTERNAL); // Đặt lại mức điện áp tối đa là 1,1 V
 //analogReference(EXTERNAL); // sử dụng chân AREF làm điện áp tham chiếu khoản từ 0-5V
 //delayMicroseconds(300);
 if((value_on_off == 1)&&(error_power == 0)){
  // 
  if((enable_power == 1)||(enable_power == 3)){
   int value_key = 0;
   for(int i=1; i<=4; i++){
    value_key = value_key + analogRead(pin_key);
   }
   value_key = value_key/4;

   // 1. Giá trị ADC đọc được từ 30 đến 60 là phím power 
   if ((value_key > 30)&&(value_key < 60)){

   }
   // 2. Giá trị ADC đọc được từ 90 đến 120 là phím chức năng 
   if ((value_key > 90)&&(value_key < 120)){

   }
   // 3. Giá trị ADC đọc được từ 150 đến 180 là phím volume + 
   if ((value_key > 150)&&(value_key < 180)){

   }
   // 4. Giá trị ADC đọc được từ 210 đến 240 là phím volume - 
   if ((value_key > 210)&&(value_key < 240)){

   }
   // 5. Giá trị ADC đọc được từ 270 đến 300 là phím play 
   if ((value_key > 270)&&(value_key < 300)){

   }
   // 6. Giá trị ADC đọc được từ 330 đến 360 là phím stop 
   if ((value_key > 330)&&(value_key < 360)){

   }
   // 7. Giá trị ADC đọc được từ 390 đến 420 là phím next 
   if ((value_key > 390)&&(value_key < 420)){

   }
   // 8. Giá trị ADC đọc được từ 450 đến 480 là phím rev 
   if ((value_key > 450)&&(value_key < 480)){

   }
   // 9. Giá trị ADC đọc được từ 510 đến 540 là phím 
   if ((value_key > 510)&&(value_key < 540)){

   }
   // 10. Giá trị ADC đọc được từ 570 đến 600 là phím 
   if ((value_key > 570)&&(value_key < 600)){

   }
   // 11. Giá trị ADC đọc được từ 630 đến 660 là phím power 
   if ((value_key > 630)&&(value_key < 660)){

   }
   // 12. Giá trị ADC đọc được từ 690 đến 720 là phím power 
   if ((value_key > 690)&&(value_key < 720)){

   }
   // 13. Giá trị ADC đọc được từ 750 đến 780 là phím power 
   if ((value_key > 750)&&(value_key < 780)){

   }
   // 14. Giá trị ADC đọc được từ 810 đến 840 là phím power 
   if ((value_key > 810)&&(value_key < 840)){

   }
   // 15. Giá trị ADC đọc được từ 870 đến 900 là phím power 
   if ((value_key > 870)&&(value_key < 900)){

   }
   // 16. Giá trị ADC đọc được từ 930 đến 960 là phím power 
   if ((value_key > 930)&&(value_key < 960)){

   }
  }
 }
}