int ledPin = 2;    // chọn chân 13 báo hiệu LED
int inputPin = 4;    // chọn ngõ tín hiệu vào cho PIR
int pirState = LOW;   // Bắt đầu với không có báo động
int val = 0;
int cambien = 5;// khai báo chân digital 10 cho cảm biến


void setup()
{
	pinMode(ledPin, OUTPUT);
	pinMode(inputPin, INPUT);
	Serial.begin(9600);

 pinMode(LedPin,OUTPUT);//pinMode xuất tín hiệu đầu ra cho led

 pinMode(cambien,INPUT);//pinMode nhận tín hiệu đầu vào cho cảm biê

}
 
void loop()
{
	val = digitalRead(inputPin);  // đọc giá trị đầu vào.
	if (val == HIGH)        // nếu giá trị ở mức cao.(1)
	{
  int value = digitalRead(cambien);//lưu giá trị cảm biến vào biến value

  digitalWrite(LedPin,value);//xuất giá trị ra đèn LED
		digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED On
		delay(150);
 
		if (pirState == LOW)
		{
			Serial.println("Motion detected!");
			pirState = HIGH;
		}
	}
	else
	{
		digitalWrite(ledPin, LOW);
		delay(300);
		if (pirState == HIGH)
		{
			Serial.println("Motion ended!");
			pirState = LOW;
		}
	}
}
NOCOMNCVCCGNDINLED1PWRRelay Module