#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); // Inicjalizacja obiektu LCD z adresem I2C 0x27, 20 kolumnami i 4 wierszami

const int przyciskZielony = 2;  // Definicja pinu do którego podłączony jest przycisk zielony

// Definicja niestandardowych znaków w formie bitmap 5x8
// Każdy bajt definiuje jeden wiersz znaku, a bit 1 oznacza zapaloną pikselę
byte customChar0[8] ={
           B00010,
           B00100,
           B01110,
           B10000,
           B01110,
           B00001,
           B11110,
           B00000
           };
byte customChar1[8] ={
           B00000,
           B01110,
           B10001,
           B11111,
           B10000,
           B01110,
           B00010,
           B00001
           };
byte customChar2[8] ={
           B00000,
           B01110,
           B00001,
           B01111,
           B10001,
           B01111,
           B00010,
           B00001
           };
byte customChar3[8] ={
           B00000,
           B01010,
           B11111,
           B11111,
           B11111,
           B01110,
           B00100,
           B00000
           };
byte customChar4[8] ={
           B00000,
           B00000,
           B01010,
           B11111,
           B01110,
           B00100,
           B00000,
           B00000
           };           

void setup() 
{
 lcd.init(); // Inicjalizacja wyświetlacza LCD
 lcd.backlight(); // Włączenie podświetlenia wyświetlacza

 pinMode(przyciskZielony, INPUT_PULLUP); // Ustawienie pinu przycisku jako wejście z wewnętrznym podciąganiem do VCC

 // Rejestracja niestandardowych znaków w pamięci wyświetlacza LCD
 lcd.createChar(0, customChar0); 
 lcd.createChar(1, customChar1); 
 lcd.createChar(2, customChar2); 
 lcd.createChar(3, customChar3); 
 lcd.createChar(4, customChar4);

 // Wyświetlenie zachęty do naciśnięcia przycisku
 lcd.setCursor(2, 1); 
 lcd.print("Wci");
 lcd.write(byte(0));
 lcd.print("nij zielony");
 lcd.setCursor(4, 2); 
 lcd.print("przycisk;)");

 // Oczekiwanie na naciśnięcie zielonego przycisku
 while(digitalRead(przyciskZielony));
 lcd.clear(); // Czyszczenie wyświetlacza po naciśnięciu przycisku

 // Wyświetlenie podziękowania za zainteresowanie ofertą
 lcd.setCursor(3, 0); 
 lcd.print("Dzi");
 lcd.write(byte(1));
 lcd.print("kujemy za");
 lcd.setCursor(2, 1); 
 lcd.print("zainteresowanie");
 lcd.setCursor(3, 2); 
 lcd.print("nasz");
 lcd.write(byte(2));
 lcd.print(" ofert");
 lcd.write(byte(2));
 lcd.print("!");
 lcd.setCursor(3, 3); 
 lcd.print("arduinowo.pl"); // Dodatkowa informacja na wyświetlaczu
}

void loop() 
{
 // Efekt animacji na rogach wyświetlacza
 lcd.setCursor(0, 0); lcd.write(byte(3)); // Róg górny lewy
 lcd.setCursor(19, 0); lcd.write(byte(3)); // Róg górny prawy
 lcd.setCursor(0, 3); lcd.write(byte(3)); // Róg dolny lewy
 lcd.setCursor(19, 3); lcd.write(byte(3)); // Róg dolny prawy
 delay(500); // Krótka pauza
 
 // Zmiana znaków na rogach dla efektu animacji
 lcd.setCursor(0, 0); lcd.write(byte(4)); // Róg górny lewy
 lcd.setCursor(19, 0); lcd.write(byte(4)); // Róg górny prawy
 lcd.setCursor(0, 3); lcd.write(byte(4)); // Róg dolny lewy
 lcd.setCursor(19, 3); lcd.write(byte(4)); // Róg dolny prawy
 delay(500); // Krótka pauza
}

// Chcesz dowiedzieć się, jak takie programy działają?
// --->>> Zapisz się na nasz kurs <<< -----