#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DHT.h>

// DHT сенсорының түрі мен пині
#define DHTTYPE DHT22
#define DHTPIN 2

// I2C LCD дисплейдің адресі (әдетте 0x27 немесе 0x3F)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// DHT сенсорының объектісі
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
 // LCD дисплейді бастау
 lcd.begin(16, 2); // 16 бағана және 2 қатар
 lcd.backlight();
 // DHT сенсорын бастау
 dht.begin();
 // Дисплейге мәтін шығару
 lcd.print("Temperature:");
}

void loop() {
 // Деректерді оқу
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();

 // Деректерді тексеру
 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Error!");
  return;
 }

 // Температураны көрсету
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(t);
 lcd.print(" C");

 // Ылғалдылықты көрсету
 lcd.setCursor(10, 1);
 lcd.print(h);
 lcd.print(" %");

 // 2 секундтық кідіріс
 delay(2000);
}